jak to funguje?

Tepelné čerpadlo Pracuje na principu obráceného Carnotova cyklu. To znamená, že odebírá zbytkové teplo z venkovního vzduchu a předá ho do otopné soustavy v domě. Výhoda tohoto principu je, že se dosahuje topného faktoru většího než 3. Z toho vyplývá, že el. příkon čerpadla bude třetinoví vůči tepelnému výkonu.

  • V chladícím okruhu tepelného čerpadla cirkuluje pracovní médium – chladivo, které cyklicky mění své skupenství.
  • Cirkulaci chladiva zajišťuje kompresor.
  • Ve výparníku chladivo o nízkém tlaku odebere teplo z okolního prostředí využitím skupenského tepla při odpařování.
  • Chladivo tak i při velmi nízkých teplotách přejde z kapalného do plynného stavu.
  • Chladivo v plynném stavu je nasáto kompresorem a stlačeno. Při zvýšení tlaku stoupne také jeho teplota.
  • Elektrická energie potřebná pro pohon kompresoru zvýší tepelný potenciál pracovního média.
  • To pak při průtoku kondenzátorem předá využitelné teplo do topného systému, ochladí se a zkapalní.